កម្មវិធីទីង នឹងធ្វើការកែលំអរមួយរយៈចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះសំរាប់ការកែប្រែថ្មី នឹងផ្តល់បទពិសោធន៏ថ្មីដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូមរង់ចាំតាមដានគេហ័ទំព័រដើម្បីពត៌មានថ្មីៗ

TING! App will be on maintenance period from May 31, 2022 for a full tech revamp, and a completely new user experience. Watch this space or follow our Facebook for the latest update.

Amazing selections, crazy prices, free returns.

Shopping finally done right!

កម្មវិធីទីង នឹងធ្វើការកែលំអរមួយរយៈចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះសំរាប់ការកែប្រែថ្មី នឹងផ្តល់បទពិសោធន៏ថ្មីដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូមរង់ចាំតាមដានគេហ័ទំព័រដើម្បីពត៌មានថ្មីៗ

TING! App will be on maintenance period from May 31, 2022 for a full tech revamp, and a completely new user experience. ​Watch this space or follow our Facebook for the latest update.